Home / REGULAMIN 25. MNK

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Mazurska Noc Kabaretowa

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) dotyczy imprezy masowej, która odbędzie się w dniu 24.08.2024 roku w amfiteatrze w Mrągowie, ul. Jaszczurcza Góra (dalej: „Impreza”). Na podstawie Regulaminu wprowadza się następujące zasady obowiązujące wszystkich jej uczestników:

 1. Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1466 z późn.zm.; dalej: „Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych”).
 2. Organizatorem Imprezy jest PAKA MNK Sp z o.o., ul. Masarska 3/7 31-534 Kraków (dalej: „Organizator”).
 3. Regulamin został udostępniony na stronach internetowych Organizatora (paka.pl oraz mazurskanoc.pl).
 4. Impreza odbędzie się w dniu 24.08.2024 roku w amfiteatrze w Mrągowie przy ulicy Jaszczurcza Góra.
 5. Impreza rozpoczyna się o godzinie 19:30 i kończy około godziny 24:00.
 6. Program imprezy:
  1. 17:30 – wpuszczanie na widownię
  1. 19:30 – rozpoczęcie imprezy
  1. ok. 24:00 – zakończenie imprezy masowej
 7. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 8. Zgodnie z regulaminem zakupu biletów, zakupiony bilet nie podlega zamianie lub zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji opisanych w Regulaminie).
 9. Posiadacz biletu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu porządkowego amfiteatru dostępnego pod adresem https://mck.mragowo.pl/pl/page/129/amfiteatr.html oraz przestrzegania poleceń Organizatora i służb porządkowych Imprezy.
 10. Zabrania się wnoszenia na Imprezę i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 11.  Organizator nie wyraża zgody na wniesienie oraz używanie podczas Imprezy kamery, innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video, a także transparentów, flag, instrumentów itp. mogących zakłócić rejestrowany obraz lub dźwięk.
 12. Organizator ma prawo:
  1. żądania, aby posiadacz biletu zakłócający przebieg Imprezy lub nie przestrzegający regulaminu porządkowego obiektu (amfiteatru) opuścił teren Imprezy oraz zastosowania odpowiednich środków, aby to zarządzenie zostało wykonane.
  2. dokonania zmian w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych wynikających z siły wyższej, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Imprezy.
  3. przerwania Imprezy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników Imprezy.
  4. odwołania Imprezy w przypadku wydania odpowiedniego nakazu przez władze państwowe lub samorządowe.
  5. zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej informacji i rekompensaty dla posiadacza biletu
  6. w uzasadnionych przypadkach zmiany miejsca posiadacza biletu na inne tej samej kategorii.
  7. odmowy wstępu na teren Imprezy osobom będącym pod wpływem narkotyków, w stanie nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie oraz osobom wnoszącym alkohol na teren amfiteatru.
  8. odmowy wstępu na teren Imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
  9. odmowy ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu Imprezy.
  10. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości.
  11. przeglądania zawartości bagaży.
 13. Organizator jest uprawniony do utrwalania (rejestracji telewizyjnej). Wizerunek osoby przebywającej na terenie amfiteatru może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniony, na co uczestnik imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren obiektu.

Informacje dodatkowe:

 1. Miejsca dla publiczności nie są zadaszone, więc posiadacze biletów mogą być narażeni na działanie czynników atmosferycznych.
 2. Podczas rejestracji telewizyjnej obowiązuje zakaz palenia papierosów na widowni amfiteatru.
 3. Z uwagi na realizację telewizyjną Organizator dla osób które, spóźniły się, nie gwarantuje miejsc siedzących po rozpoczęciu transmisji Imprezy.
 4. W związku z realizacją telewizyjną część miejsc posiada ograniczoną widoczność.
 5. Dzieci do lat 6 (pod opieką osoby dorosłej) mogą wejść na teren amfiteatru bezpłatnie, ale nie przysługuje im osobne miejsce siedzące.
 6. Skorzystanie z biletu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.