Home / REGULAMIN 24. MNK

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ Mazurska Noc Kabaretowa

Organizowanej w dniu 08.07.2023 roku w amfiteatrze w Mrągowie, ul. Jaszczurcza Góra wprowadza się następujące zasady obowiązujące wszystkich jej uczestników („Regulamin”).

 1. Regulamin sporządzono na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1160 z późn.zm.; „Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych”).
 2. Organizatorem Imprezy jest PAKA MNK Sp z o.o., ul Masarska 3/7 31-534 Kraków „Organizator”.
 3. Regulamin jest udostępniony na stronach internetowych Organizatora (paka.pl oraz mazurskanoc.pl)
 4. Impreza masowa odbędzie się w dniu 8.07.2023 roku w amfiteatrze przy ulicy Jaszczurcza Góra w Mrągowie.
 5. Impreza masowa rozpoczyna się o godzinie 19:30 i kończy około godziny 24.00.
 6. Program imprezy:
  1. 18:00 – wpuszczanie na widownię
  2. 19:30 rozpoczęcie imprezy
  3. ok 24:00 – zakończenie imprezy masowej
 7. Uczestnicy Imprezy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 8. Zgodnie z regulaminem zakupu biletów, zakupiony bilet nie podlega zamianie lub zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym regulaminie).
 9. Posiadacz biletu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu porządkowego amfiteatru oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych imprezy.
 10. Na terenie wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo:
  1. niewyrażania zgody na wniesienie oraz używanie podczas imprezy kamery, innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video, a także transparentów, flag, instrumentów itp. mogących zakłócić rejestrowany obraz lub dźwięk.
  2. żądania, aby posiadacz biletu zakłócający przebieg imprezy lub nie przestrzegający regulaminu porządkowego obiektu (amfiteatru) opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie środki, aby to zarządzenie zostało wykonane.
  3. dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych wynikających z udziału siły wyższej, mających na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników imprezy.
  4. przerwania imprezy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprezy.
  5. odwołania imprezy w przypadku wydania odpowiedniego nakazu przez władze państwowe lub samorządowe.
  6. odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania.
  7. zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej informacji i rekompensaty dla posiadacza biletu.
  8. w uzasadnionych przypadkach zmiany miejsca posiadacza biletu na inne tej samej kategorii.
  9. odmowy wstępu na teren imprezy osobom będącym pod działaniem narkotyków, w stanie nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie oraz osobom wnoszącym alkohol na teren amfiteatru.
  10. odmowy wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
  11. odmowy ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy.
  12. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  13. przeglądania zawartości bagaży.
 12. Organizator jest uprawniony do utrwalania (rejestracji telewizyjnej). Wizerunek osoby przebywającej na terenie amfiteatru może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniony, na co uczestnik imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren obiektu.

Informacje dodatkowe:

 1. Miejsca dla publiczności nie są zadaszone, więc posiadacze biletów mogą być narażeni na działanie czynników atmosferycznych.
 2. Podczas rejestracji telewizyjnej obowiązuje zakaz palenia papierosów na widowni amfiteatru.
 3. Z uwagi na realizację telewizyjną organizator dla osób które zakupiły bilet ale spóźniły się, nie gwarantuje miejsc siedzących po rozpoczęciu transmisji imprezy.
 4. W związku z realizacją telewizyjną część miejsc posiada ograniczoną widoczność.
 5. Dzieci do lat 6 (pod opieką osoby dorosłej) mogą wejść na teren amfiteatru bezpłatnie, ale nie przysługuje im osobne miejsce siedzące.
 6. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.