Home / REGULAMIN 22.MNK

Regulamin zakupu biletów

 1. Zakupiony bilet nie podlega zamianie lub zwrotowi (z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszym regulaminie).
 2. Posiadacz biletu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu porządkowego amfiteatru oraz poleceń organizatorów i służb porządkowych imprezy, w tym wynikających z obostrzeń dotyczących epidemii wirusa SARS-CoV-2, w szczególności do poleceń zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy widzami, zakrywania ust i nosa oraz zakazu spożywania napojów lub posiłków.
 3. Na terenie wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo:
  1. nie wyrażania zgody na wniesienie oraz używanie podczas imprezy kamery, innego rodzaju sprzętu nagrywającego audio-video, a także transparentów, flag, instrumentów itp. mogących zakłócić rejestrowany obraz lub dźwięk.
  2. żądania, aby posiadacz biletu zakłócający przebieg imprezy lub nie przestrzegający regulaminu porządkowego obiektu (amfiteatru) opuścił teren imprezy i zastosować odpowiednie środki, aby to zarządzenie zostało wykonane.
  3. dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych wynikających z udziału siły wyższej, mających na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników imprezy.
  4. przerwania imprezy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprezy
  5. odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od organizatora, bez obowiązku wypłacenia rekompensaty lub odszkodowania.
  6. zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej informacji i rekompensaty dla posiadacza biletu.
  7. w uzasadnionych przypadkach zmiany miejsca posiadacza biletu na inne tej samej kategorii.
  8. odmowy wstępu na teren imprezy osobom będącym pod działaniem narkotyków, w stanie nietrzeźwym, zachowującym się agresywnie oraz osobom wnoszącym alkohol na teren amfiteatru.
  9. odmowy wstępu na teren imprezy osobom, u których stwierdzono posiadanie broni oraz jakichkolwiek innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie.
  10. odmowy ponownego prawa wstępu po opuszczeniu terenu imprezy.
  11. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  12. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty.
 5. Organizator jest uprawniony do utrwalania (rejestracji telewizyjnej) Wizerunek osoby przebywającej na terenie amfiteatru może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniony, na co uczestnik imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na teren obiektu.

Informacje dodatkowe (dotyczące MNK) :

 1. Miejsca dla publiczności nie są zadaszone, więc posiadacze biletów mogą być narażeni na działanie czynników atmosferycznych.
 2. Podczas rejestracji telewizyjnej obowiązuje zakaz palenia papierosów na widowni amfiteatru.
 3. Z uwagi na realizację telewizyjną organizator nie gwarantuje miejsc dla osób spóźniających się.
 4. W związku z realizacją telewizyjną część miejsc posiada ograniczoną widoczność.
 5. Dzieci do lat 6 (pod opieką osoby dorosłej) mogą wejść na teren amfiteatru bezpłatnie, ale nie przysługuje im osobne miejsce siedzące.
 6. Zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.